Stadgar - Föreningen Vi Som Förlorat Barn
Antagna vid föreningens årsmöte 1996-11-16.
Reviderade vid föreningens årsmöte 2003-03-13.
 
§ 1
Föreningens ändamål är:
 • Att stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall,
 • Att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i samma situation,
 • Att informera olika instanser i samhället om föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn.
§ 2 Medlemskap står öppet för var och en som stödjer föreningens ändamål. Föreningens företrädare skall ha egen erfarenhet.
§ 3 Föreningens säte skall vara i Göteborg.
§ 4 Verksamhetsår = kalenderår. Ordinarie årsmöte hålles under månaderna februari – mars.
§ 5 Föreningens medlemmar erlägger årlig avgift, som fastställs vid årsmöte.
§ 6 Styrelsen skall bestå av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, fem ledamöter samt två suppleanter.
Mandatperioden är två år och varje år väljs halva antalet ledamöter. Ordförande och sekreterare skall ej väljas samtidigt.
§ 7 Styrelsen är beslutsmässig, när fem ledamöter är närvarande och ense om beslut i varje ärende.
§ 8 Föreningsarbetet är ideellt. Styrelseledamot får inte ekonomisk ersättning för styrelsearbete. I vissa fall kan dock styrelseledamot eller föreningsmedlem få ersättning för utlägg. För detta krävs styrelsebeslut.
§ 9
Moment 1:
Kallelse till årsmöte skall, med bifogad föredragningslista, genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar i föreningen minst 30 dagar före mötet.
 
Moment 2:
 1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare.
 4. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelse.
 5. Avgående styrelsens ansvarsfrihet.
 6. Fastställande av årsavgift.
 7. Val av ordförande för föreningen.
 8. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Val av valberedning.
 10. Övriga ärenden.
§ 10 Styrelsen kan kalla till extra möte vid behov. Kallelse med bifogad föredragningslista skall genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar minst 30 dagar före extra möte.
§ 11 Om medlem inte har betalat sin årsavgift före utgången av nästkommande år trots påminnelse, förutsätts att denne inte längre önskar vara medlem i föreningen och medlemmens namn tas bort ur medlemsregistret.
§ 12 Förslag till ändring eller tillägg av dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 15 dagar före årsmöte eller extra möte. För dylikt förslags antagande erfordras godkännande med 2/3 majoritet vid två föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt § 9, moment 1, varav ett skall vara årsmöte. Majoriteten avses vid mötet närvarande medlemmar jämte ombudsfullmakter.
§ 13
Moment 1:
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt § 9, moment 1, varav ett skall vara årsmöte. Beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar jämte ombudsfullmakter.
 
Moment 2:
Vid eventuell upplösning av föreningen skall tillgångar realiseras och skänkas till medicinsk forskning.