Stadgar

Reviderade vid föreningens årsmöte 2020-03-01
Reviderade vid föreningens årsmöte 2018-03-04
Reviderade vid föreningens årsmöte 2003-03-13
Antagna vid föreningens årsmöte 1996-11-16.
 
§ 1
Vi Som Förlorat Barn är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.
 
Föreningens ändamål är: 
• Att stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall, 
• Att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i samma situation, 
• Att informera olika instanser i samhället om föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn. 
§ 2 Medlemskap står öppet för var och en som stödjer föreningens ändamål. Föreningens företrädare skall ha egen erfarenhet.
§ 3Moment 1
Föreningens säte skall vara i Göteborg

Moment 2
Sektioner
En sektion inom VSFB har ordförande, sekreterare och kassör samt valfritt antal ledamöter.
Vid beslut som omfattar användande av VSFBs namn och logotype ska sektionsstyrelsen inhämta huvudstyrelsens godkännande.
VSFBs logotype ska användas i enlighet med föreningens policy för logotype.
Policy: VSFBs logotype får endast användas för att informera om föreningens verksamhet och aktiviteter. Logotypen får inte användas för att marknadsföra eller sälja produkter utan godkännande från huvudstyrelsen.
§ 4 Verksamhetsår = kalenderår. Ordinarie årsmöte hålles under månaderna februari – mars. 
§ 5 Föreningens medlemmar erlägger årlig avgift, som fastställs vid årsmöte.
§ 6 Styrelsen skall bestå av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, fem ledamöter samt två suppleanter.
Mandatperioden är två år och varje år väljs halva antalet ledamöter. Ordförande och sekreterare skall ej väljas samtidigt.
§ 7 Styrelsen är beslutsmässig, när fem ledamöter är närvarande och ense om beslut i varje ärende.
§ 8 Föreningsarbetet är ideellt. För ordinarie styrelsearbete utgår ingen ersättning. För arbete som av styrelsen bedöms ligga utanför ramen för ordinarie styrelsearbete kan ersättning ges. Beslut om detta tas av styrelsen. För utbetalning av eventuell reseersättning i samband med styrelsemöten eller annan aktivitet i föreningens regi tas beslut i styrelsen. 
§ 9Moment 1:
Kallelse till årsmöte skall, med bifogad föredragningslista, genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar i föreningen minst 30 dagar före mötet.

Moment 2:
1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare.
4. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelse.
5. Avgående styrelsens ansvarsfrihet.
6. Fastställande av årsavgift.
7. Val av ordförande för föreningen.
8. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Val av valberedning.
10. Övriga ärenden.
§ 10 Styrelsen kan kalla till extra möte vid behov. Kallelse med bifogad föredragningslista skall genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar minst 30 dagar före extra möte. 
§ 11 Om medlem inte har betalat sin årsavgift före utgången av nästkommande år trots påminnelse, förutsätts att denne inte längre önskar vara medlem i föreningen och medlemmens namn tas bort ur medlemsregistret. 
§ 12 Förslag till ändring eller tillägg av dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 15 dagar före årsmöte eller extra möte. För dylikt förslags antagande erfordras godkännande med 2/3 majoritet vid två föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt § 9, moment 1, varav ett skall vara årsmöte. Majoriteten avses vid mötet närvarande medlemmar jämte ombudsfullmakter. 
§ 13Moment 1:
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt § 9, moment 1, varav ett skall vara årsmöte. Beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar jämte ombudsfullmakter.

Moment 2:
Vid eventuell upplösning av föreningen skall tillgångar realiseras och skänkas till medicinsk forskning.