Integritetspolicy

Integritetspolicy

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till
Föreningen Vi Som Förlorat Barn (VSFB). VSFB vill med denna integritetspolicy visa hur Föreningen säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG (GDPR). VSFB värnar om din personliga integritet och anser att personlig integritet är av största vikt. Föreningen tar därför din integritet på högsta allvar. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande fysisk person.

Genom att använda VSFBs tjänster accepterar du denna personuppgiftspolicy samt vår behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser och förstår denna personuppgiftspolicy innan du använder Föreningens tjänster.

I de fall du inte väljer att dela personuppgifter med oss kan vissa tjänster bli begränsade eller ej kunna erhållas alls.

I denna integritetspolicy:

1. ALLMÄNT
2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
3. PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS OCH PÅ VILKA GRUNDER
4. LAGRINGSTID
5. SKYDDET OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
6. DINA RÄTTIGHETER

1. ALLMÄNT

Denna integritetspolicy redogör hur VSFB behandlar personuppgifter om dig när du kontaktar oss, blir medlem hos oss, anmäler och/eller deltar i en av våra aktiviteter samt använder vår hemsida. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter gentemot Föreningen.

VSFB har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Om så sker, kommer Föreningen att publicera den justerade integritetspolicyn på https://www.vsfb.se/ med information om när ändringarna träder i kraft.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

VSFB, org.nr. 855100-0493, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. VSFBs lokala organisationer är tillsammans med VSFB gemensamt personuppgiftsansvariga. VSFB på riksnivå har möjlighet till tillgång av alla personuppgifter.

Om du har frågor om hur Föreningen hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du enklast Föreningen via e-post på: GDPR@vsfb.se

3. PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS OCH PÅ VILKA GRUNDER

VSFBs policy innebär att vi sparar och hanterar så få av dina uppgifter som möjligt. Följande personuppgifter kan VSFB komma att samla in från dig eller annan när du använder VSFB tjänster eller i övrigt har kontakt med oss.

● Namn
● Personnummer
● Adress
● Telefonnummer
● E-mailadress
● Betalinformation
● IP-adress
● Övriga uppgifter du ger till oss

VSFB kan också komma att samla in följande uppgifter relaterat till dig.

● Information om den anhöriga du förlorat
● Övrig information du delar med oss


(i) När du kontaktar Föreningen

Om du lämnar dina personuppgifter när du kontaktar oss behandlar vi detta för att kunna svara på din fråga och i förekommande fall upprätthålla en kontakt. Det rör sig först och främst om ditt namn och kontaktuppgifter, men även övrig information du ger till oss.

Den rättsliga grunden är intresseavvägning där Föreningen har ett berättigat intresse av att kunna administrera sina relationer och förfrågningar, svara på frågor och upprätthålla kontakter.

(ii) När du är eller blir medlem

När du blir eller ska bli medlem i Föreningen kommer du att lämna personuppgifter till oss. Vi behandlar och samlar in dessa för att införa dem i medlemsregistret, administrera registret och i förekommande fall skicka ut information till dig som medlem såsom inbjudningar och övrig marknadsföring av våra aktiviteter och sedan bjuda in dig till dessa.

Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i medlemsavtalet) utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap tillsammans med samtycke om att vi får behandla dessa uppgifter när du registrerar dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, till exempel skapa och administrera ditt medlemskap, ta emot betalning, skicka ut minneskort och erbjuda dig relevanta aktiviteter eller stöd.

(iii) När du anmäler dig till, eller, deltar i en aktivitet anordnad av Föreningen

För att kunna administrera ditt deltagande i en aktivitet hanterar Föreningen din e-mailadress, ditt namn samt din adress. Den lagliga grunden för detta är att uppfylla avtalet med dig, där avtalet består i medlemskapet där det framgår att du har rätt att erbjudas och delta i vissa aktiviteter.

(iii) När du använder vår hemsida

När du använder vår hemsida kan tekniska data inhämtas. Det innebär information som genereras när du använder hemsidan såsom information om operativsystem och annan teknologi för enheten du använder, besöksperiod på hemsidan, när hemsidan öppnades senast, besökshistorik på hemsidan, information om eventuella krascher, etc. Som laglig grund för behandling av personuppgifter är i dessa fall intresseavvägning där Föreningens intresse av att kunna utföra förbättringar och dra slutsatser utifrån användarmönstret väger tyngre än användarens intresse av att skydda dessa uppgifter.

4. LAGRINGSTID

VSFB lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de mål för vilka uppgifterna samlades in, samt så länge det finns en laglig grund eller så länge föreningen är skyldigt att lagra personuppgifter i enlighet med lag.

Personuppgifter hänförliga till när du kontaktar oss sparas under medlemsskapets gång och ett (1) år därefter. Dina personuppgifter hänförliga till medlemskapet raderas i samband med att medlemskapet avslutats.

I vissa fall kan personuppgifter lagras längre för att skydda företagets juridiska intressen, eller i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifterna raderas sedan.


5. SKYDDET OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har Föreningen vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

VSFB kan dela personlig information med tredje part, det vill säga annan än de som är gemensamt personuppgiftsansvariga, i de fall du har samtyckt eller om det finns en annan rättslig grund för sådan hantering. Exempelvis till de som hjälper VSFB med hemsidan och andra tekniska aspekter. Föreningen medger dock att detta bör göras restriktivt. Föreningen vidtar i sådana fall alltid nödvändiga åtgärder för att dina uppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Föreningen strävar alltid efter att behandla och lagra dina personuppgifter inom EU / EES. Användaren bör vara medveten om att regler utanför EU / EES kan innebära mindre skydd för dina personuppgifter.

Skulle dina personuppgifter behöva överföras och lagras utanför EU / EES väljer Föreningen dessa leverantörer med största omsorg och med avseende på din integritet. VSFB kommer också att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en tillräcklig skyddsnivå (till exempel med hjälp av godkända standardklausuler och ytterligare lämpliga skyddsåtgärder).

Du kan läsa mer om standardavtalsklausulerna och erhålla en kopia på:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv6. DINA RÄTTIGHETER

Kostnadsfritt registerutdrag

Under förutsättning att VSFB är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få reda på förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till VSFB på adress GDPR@vsfb.se, vilken också finns ovan under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”.

Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätta och radera

VSFB kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Föreningen är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort, exempelvis vid rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Begränsa användning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Återkalla samtycke

I de fall du tidigare har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter, har du rätt att återkalla det samtycket.

Automatiskt beslutsfattande

Du har rätt att invända mot behandling som enbart bygger på automatiserat beslutsfattande (vilket inkluderar profilering), när det beslutsfattandet har en juridisk effekt på dig eller på annat sätt påverkar dig väsentligt.

Vi ägnar oss inte åt helt automatiserat beslutsfattande som har en juridisk eller på annat sätt betydande effekt med hjälp av medlemsdata.

Utöva rättigheter, ställa frågor eller ge klagomål

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Föreningen, om du frågor om denna integritetspolicy eller om du är missnöjd med Föreningens behandling av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta VSFB, vars kontaktuppgifter finns under punkt 2 i denna policy.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se).